Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

O nás


Vedúci zamestnanci:

riaditeľka školy:    Mgr. L.Lukácsová 
zástupkyňa školy:       R.Liptáková 
hospodárka školy:      J.Hladoníková 
vedúca ŠJ:        Ing. D.Kulcsárová 

predseda Rady školy: S.SzántóováŠkolský rok 2021/2022
Forma výchovy a vzdelávania:
 • Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávanímposkytuje predprimárne vzdelávanie  deťom v čase od 06:30 hod. - do 16:30 hod.

Počet prevádzkovaných tried:   7

 • šesť tried s výchovným jazykom slovenským :

II.trieda -     lienky - 3-6 ročné deti

III.trieda -    kuriatka - 2-3 ročné deti

IV.trieda -    žabky - 3-4 ročné deti

V.trieda -     sovičky - 4-5 ročné deti

VI.trieda -    včielky - 3-4 ročné deti

VII.trieda -   motýliky - 5-6 ročné deti

 • jedna trieda s výchovným jazykom maďarským :

I.trieda -       slniečka - 2-6 ročné deti


Zameranie materskej školy:
 • výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Krôčkom, krokom, celým rokom, na cestičke za zdravím"


Dlhodobé aktivity, krúžky (celoročné):

 • kurz Anglického jazyka
 • hudobno-pohybová príprava- tanečný projekt "Na slovíčko s tancom"
 • futbalová príprava - projekt "Dajme spolu gól"

Jednorázové aktivity (situačné) a aktivity podľa záujmu:

 • kurz predplaveckého výcviku
 • Škola v prírode
 • bábkové a divadelné predstavenia v MŠ
 • hudobné koncerty
 • návštevy Bábkového divadla, Štátneho divadla, divadla Thália
 • Noc v Materskej škole
 • exkurzie v ZOO, Botanickej záhrade
 • kurzy zo Základných škôl: hokej, základy korčuľovania (podľa ponuky)

Realizované
projekty:
 • "TAMI" - zdravá výživa
 • "KOSIT" - Škôlka Ježka Separka" - zber papiera
 • "SOSNA" - úprava školského dvora

Spolupráca:
 • ZŠ Nám.L.Novomeského 2
 • ZŠ Kuzmányho 6
 • ZŠ Masarykova
 • ZUŠ Hlavná 68
 • MŠ Buzica
 • Knižnica Jána Bocatia
 • Knižnica Kulturpark
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Karpatská ul.
 • MČ Košice - Staré Mesto


Spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania:
 • Legislatíva taxatívne neurčuje spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v tom roku, v ktorom do 31.8. dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť
 • Predškolské vzdelávanie môže byť ukončené, aj keď dieťa ešte nedovŕšilo 6 rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú  školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov)

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania:

 • naša MŠ je zaradená do siete škôl a školských zariadení a má oprávnenie vydávať Osvedčenie na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa