Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

JESENNÉ PRÁZDNINY
budú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR
aj v Materských školách v termínoch: 
30.10.2020
02.11.2020
06.11.2020
09.11.2020
...........................................................

MANUÁL OPATRENÍ pre MŠ
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 23.10.2020 -
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

----------------------------------------------------------

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
(aktualizované k 26.10.2020)

    od 02.09.2020 je každá trieda v MŠ (okrem 3.triedy) v prevádzke
od 06:30 - 16:30 hod.

  • dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý obmedzí svoj pobyt v priestoroch MŠ na nevyhnutné minimum (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa).
  • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
  • v interiéri aj exteriéri MŠ deti nosia rúško, v šatni musí mať dieťa uložené minimálne jedno náhradné rúško.
  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • výmena posteľnej bielizne a pyžama  bude 1x do týždňa, textilné uteráky sa nebudú používať.
  • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti a MŠ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.