Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov


ZÁPIS  DO  MŠ – ÓVODA  ZÁDIELSKA  4,  KOŠICE

Riaditeľstvo MŠ – Óvoda, Zádielska 4, Košice  zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia do materskej školy k školskému roku 2020/2021:

04. 05. 2020 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod
05. 05. 2020 v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod


Podmienky prijatia detí:

•    Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
•    Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti


V čase zápisu predloží zákonný zástupca dieťaťa:

•    Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
•    Potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa
•    Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná


Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov školy.

Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v časti Dokumenty na stiahnutie.

                                                                                  Renáta Liptáková
                                                                                  Poverená riaditeľka školy


...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.