Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

 
LETNÁ PREVÁDZKA

    01.-10.07.2020 - MŠ Zádielska
    13.-31.07.2020 - náhradná MŠ Tatranská
    03.-28.08.2020 - MŠ Zádielska

  • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni doniesť vyplnené tlačivo "Vyhlásenie"
    .................................................   
OZNAM

Od pondelka 15.06.2020 je dochádzka umožnená všetkým deťom, ktoré navštevujú našu MŠ, dochádzka je aj naďalej dobrovoľná.


Prevádzka MŠ od 15.06.2020

06:30 - 16:00 hod.

príchod detí od 06:30 - 07:45 hod.
odchod detí od 15:00 - 15:45 hod.

  • Do MŠ sa prijme len dieťa, ktoré neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha a pod.).
  • Doniesť pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vyplnené tlačivo Vyhlásenie: Vyhlasenie-zakonny-zastupca
  • V triedach a na školskom dvore sa deti pohybujú bez rúška.
  • Výmena posteľnej bielizne, pyžama a textilných uterákov bude 1x do týždňa.
  • Rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.
RUŠIA SA:
    - limity počtov detí v triedach a zákaz zmiešavania detí,
    - povinné merania teploty,
    - 10 minútové limity zotrvania zákonného zástupcu v priestoroch MŠ,
    - organizovanie osôb pred budovou školy,
    - zákazy posedení, besiedok a podobných hromadných akcií.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo prejavy iných chorôb,  je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.