Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov


USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
platné od 08.03.2021

V období od 08.03.2021 do 21.03.2021 vzhľadom na výsledky rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. - 25.02.2021 a zlú epidemiologickú situáciu mimoriadne umožňujem školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto prednostne iba deťom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice-Staré Mesto rozhodol, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto budú od 08.03.2021 do 21.03.2021 fungovať v takom režime, že budú prístupné len pre deti zákonných zástupcov, ktorí musia svoju prácu vykonávať prezenčne.

Zároveň zostáva v platnosti, že k vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budú MŠ prijímať len deti , ktorých zákonný zástupca sa:
- preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
alebo sa
-preukáže dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19, resp. inou výnimkou z povinného testovania.

Na základe vydanej vyhlášky ÚVZ SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu - potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riaďte podľa:
a) manuálu "Návrat do škôl" (od 8.3.2021),
b) "Covid - školského semaforu" (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
d) celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak prísnejších opatreniach  vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Podľa prílohy 11c manuálu "Návrat do škôl od 8.3.2021" sú riaditelia MŠ povinný vyžiadať si Čestné vyhlásenia a súhlas so spracovaním údajov, ktoré sú určené pre zákonných zástupcov detí v MŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Predmetnú prílohu nájdete na: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

Ing.Igor Petrovčík
starosta

................................................................
Milí rodičia,
Mesto Košice na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva oznamuje, že prezenčná výučba pokračuje pre všetky deti do piatku 05.03.2021  (zdroj:  https://www.facebook.com/kosiceofficial/posts/3977647718969591 )


Z organizačných dôvodov (chýbajúci pedagogický personál - učiteľky z 1.tr., 2.tr., 6.tr., 7.tr., a p.riaditeľka) budú od pondelka 01.03.2021 do piatku 05.03.2021 v prevádzke tieto triedy:

3.trieda- kuriatka
4.trieda- žabky- spojené triedy - deti 2 triedy, 4.triedy a 1.triedy
5.trieda- sovičky
7.trieda- motýliky
Deti zo 6.triedy sú rozdelené podľa počtu prihlásených v ostatných triedach.

Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby ste záväzne nahlásili ak Vaše dieťa nastúpi od 1.3.2021 do MŠ, buď svojim triednym učiteľkám do FB skupín, alebo p.zástupkyni na tel.č.: 0911 996 275.
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.
Pri nástupe sa riaďte Usmernením zriaďovateľa platným od 01.03.2021:

USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
platné od 01.03.2021

S účinnosťou od 1.marca 2021 obnovujem školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to pre deti všetkých rodičov, za dodržania všetkých platných protiepidemiologických opatrení ako aj nariadení a usmernení.
Dovoľujem si Vám dať do pozornosti manuál Ministerstva školstva SR "Návrat do škôl 2021", ktorý je pri návrate detí do zariadení nevyhnutné dodržiavať: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR ktorým sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach sa vyžaduje negatívny výsledok testu (antigén / PCR) u zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testov   - test zamestnancov a zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný sa riadi podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, t.j. v súčasnosti sa pre okres Košice (I-IV) vyžaduje test nie starší ako 7 dní.
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov a zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do dokladu o negatívnom teste/ výnimke nahliadnuť, o čom Vás vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu aj žiadam.
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riaďte podľa:
a) manuálu "Návrat do škôl" (od 8.2.2021),
b) "Covid - školského semaforu,
c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
d) celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ Košice.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

..........................................................................................
USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
z 19.02.2021

V období od 22.02.2021 do odvolania vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto fungovať aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pod.
Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice - Staré Mesto rozhodol, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto budú od 22.02.2021 fungovať v doterajšom režime, t.j. materské školy budú prístupné len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office - HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v elektrárňach, predavačov a predavačiek v otvorených obchodoch - pre tých, čo nemôžu vykonávať prácuformou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia azákladných životných podmienok občanov.
Zároveň zostáva v platnosti, že na základe platnej VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budú MŠ prijímať len deti, ktorých zákonní zástupcovia sa:
 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového test certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
alebo sa
 • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní COVID-19.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

....................................................................................................
Prevádzka od 15.02.2021

Materská škola funguje v doterajšom režime platnom od 28.01.2021 (podľa Usmernenia zriaďovateľa z 26.02.2021 a následného Oznámenia zriaďovateľa z 06.02.2021- len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu).

Z organizačných dôvodov prosíme, aby zákonný zástupcovia nahlásili deti, ktoré budú navštevovať MŠ svojim triednym učiteľkám do FB skupín, telefonicky a pod.
 • deti, ktoré navštevovali MŠ od 01.-03.02.2021 pri nástupe donesú potvrdenie od pediatra, že môžu navštevovať MŠ (pokyn z RÚVZ)
.............................................................    
KARANTÉNA
Na základe rozhodnutia RÚVZ Košice
je MŠ od 06.02.2021 - 14.02.2021
ZATVORENÁ
pre pozitívny test zamestnankyne.
Všetci zamestnanci a deti, ktoré navštevovali MŠ
od 01. - 03.02.2021 musia ísť do karantény.
Pri opätovnom nástupe donesú deti potvrdenie od pediatra.

Materská škola bude v prevádzke od 15.02.2021,
nástup bude možný len
s negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom u zákonných zástupcov.

...........................................................................................
OZNÁMENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto z 06.02.2021

"V nadväznosti na obsah rokovania Krízového štábu mesta Košice v spolupráci s RÚVZ Košice bolo prijaté stanovisko, že školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice ostávajú vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v meste aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pod. Uvedené platí predbežne na dobu 14 kalendárnych dní (od 08.02.2021).Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice – Staré Mesto rozhodol, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice Staré – Mesto budú od 8.februára 2021 fungovať v doterajšom režime platnom od 28.01.2021 – podľa Usmernenie z 26.01.2021.
Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť na znenie uznesenia Vlády SR č. 77/2021 v zmysle ktorého na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, sa vyžaduje aby sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti vedel preukázať:
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
- ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19."
Ing.Igor Petrovčík
starosta

................................................................................................
USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
z 26.01.2021:

S účinnosťou od 28.01.2021 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie. Prerušenie školského vyučovania sa netýka len detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office -HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v eletrárňach, predavačov a predavačiek v otvorených obchodoch - pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Od 27.01.2021 bude zároveň potrebné, aby sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom vykonaným v období od 18.01.2021 preukázal aspoň jeden z rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

Zákonný zástupca predloží pri nástupe:
- vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Príloha č.8a
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/

- potvrdenie od zamestnávateľa, že spadá pod horeuvedené výnimky a musí dochádzať do zamestnania v štandardnom režime

.............................................................
MANUÁL Návrat do škôl  2021
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 08.02.2021 - https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
................................................................

MANUÁL OPATRENÍ pre MŠ
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 23.10.2020 -
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

......................................................................

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
(aktualizované k 26.10.2020)

    od 02.09.2020 je každá trieda v MŠ (okrem 3.triedy) v prevádzke
od 06:30 - 16:30 hod.

 • dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý obmedzí svoj pobyt v priestoroch MŠ na nevyhnutné minimum (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa).
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
 • v interiéri aj exteriéri MŠ deti nosia rúško, v šatni musí mať dieťa uložené minimálne jedno náhradné rúško.
 • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • výmena posteľnej bielizne a pyžama  bude 1x do týždňa, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti a MŠ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.