Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

 
LETNÁ PREVÁDZKA

    01.-10.07.2020 - MŠ Zádielska
    13.-31.07.2020 - náhradná MŠ Tatranská
    03.-28.08.2020 - MŠ Zádielska

  • Prevádzka 06:30 - 16:30 hod.
  • Do MŠ sa prijme len dieťa, ktoré neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha a pod.).
  • Doniesť pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vyplnené tlačivo Vyhlásenie: Vyhlasenie-zakonny-zastupca
  • V triedach a na školskom dvore sa deti pohybujú bez rúška.
  • Výmena posteľnej bielizne, pyžama  bude 1x do týždňa.
  • Rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo prejavy iných chorôb,  je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.