Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

               Oznam pre rodičov prihlásených detí od  1.6.2020

Pre uľahčenie a zrýchlenie vstupu do materskej školy, Vás prosíme doniesť už vyplnené obe tlačivá.


...................................................................
OZNAM

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude materská škola v prevádzke od 01.06.2020 a to  maximálne na deväť hodín denne – od 07:00 – 16:00 hod. bez schádzacej triedy.

Dochádzka do materskej školy je dobrovoľná.

 • Budú vytvorené skupiny/triedy, pričom 1 skupina/trieda bude mať maximálne 15 detí, v skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami.
 • V MŠ sa deti pohybujú bez rúška, na školskom dvore s rúškom (pre väčší počet tried v našej MŠ)
 • V materskej škole budú prednostne umiestnené deti:
- zdravotníkov
- policajtov
- hasičov
- vojakov
- učiteľov
- zo sociálne znevýhodneného prostredia - matky samoživiteľky
- prípravkári

 • Dochádzka do materskej školy je umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prihlasovanie detí v pracovné dni od 22.05- 26.05.2020

od 08:00 – 12:00 hod.

na tel.čísle  0904 057 693

Po vytvorení skupín Vás budeme telefonicky informovať o prijatí.


Postup pri príchode a odchode:

 • Príchod detí je od 07:00 – 07:45 hod.
 • Odchod detí je od 15:00 – 15:45 hod.
  (aby ste stihli opustiť budovu MŠ do 16:00)
 • Dodržujte prepísané rozstupy pred budovou MŠ, vstup do budovy len s rúškom na tvári.
 • Deti prichádzajú  a odchádzajú  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Vykoná sa každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí  pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, vykoná sa dezinfekcia rúk.
 • V budove MŠ sa zdržujte maximálne 10 min. (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa), aby sa minimalizoval kontakt medzi
  osobami. Ak sa v šatni niekto nachádza, počkajte na chodbe. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
Zákonný zástupca:
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 • Podpíše pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Každé ráno pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpíše Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky – v uzatvorenom obale (napr. sáčok).
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy – zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu, ukladanie potravín, sladkostí a fliaš s nápojmi do skriniek.
 • Vymení posteľnú bielizeň a pyžamo 1x do týždňa, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo prejavy iných chorôb,  je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
...............................................................................................................................

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola – Óvoda  na  Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku, v blízkosti historickej časti Starého Mesta.Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí  6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy je vedúca a 4 zamestnankyne v školskej jedálni a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.