Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0911 996 275
0903 996 274

Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

LETNÁ PREVÁDZKA
06:30 - 16:30 hod.

01.- 30.07.2021 - prevádzka MŠ Zádielska
02.- 27.08.2021 - náhradná MŠ Tatranská

Prosíme rodičov, aby sa správali zodpovedne voči organizovaniu letnej prevádzky
a v prípade, že dieťa, ktoré nahlásili nebude navštevovať MŠ,
aby to bezodkladne oznámili.
Mgr.Lucia Lukácsová
riaditeľka MŠ
..................................................
Výsledky súťaže Tatra banky-Raifeizen banky
RALF ROZDÁVA RADOSŤ
Aj vďaka Vám (rodičom, ktorí vyplnili zlosovacie kartičky) sme boli vylosovaní
a naša Materská škola získala výhru 500€ na nákup zostavy na školský dvor
a plyšového Ralfa pre všetky deti z našej MŠ. 
Podmienkou na odovzdanie plyšových Ralfov je ich výmena za vyradené hračky,
ktoré poputujú na charitu.  
Preto vyzývame všetky deti, aby najneskôr ráno 24.06.2021
doniesli z domu svoju starú hračku na výmenu.
....................................................
USMIEVANKA
príde dňa 23.06.2021 dopoludnia.
Vstupné: 1,50€
......................................................... 
DARČEK ku Dňu detí
Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tieto špeciálne predstavenia ponúknu tri zriaďované inštitúcie ministerstva kultúry - Slovenské národné divadlo, Štátny komorný orchester Žilina a Slovenská filharmónia.
Na online platforme pre túto príležitosť bude 01.júna 2021 od 11tej hodiny prístupný špeciálne umelecký program určený pre deti. Následne od 12. hodiny si už bude možné kedykoľvek počas zvyšku dňa tieto programy pozrieť.
 • Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

 • Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.
Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

            https://www.facebook.com/skozilina

 • Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

            https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic

...............................................
ROZPRÁVKA
Dňa 02.06.2021 dopoludnia
bude v MŠ hudobná rozprávka
"O zvieratkách na dvore"
Vstupné: 1,50€
...........................................................
KONCOROČNÉ FOTENIE
preložené na stredu 26.5.2021
.................................................................. 
Manuál opatrení pre materské školy aktualizovaný k 27.05.2021: 
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-27-5-2021/

Zákonný zástupca:
- Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4).
- Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
..................................................................
KONCOROČNÉ FOTENIE
sa uskutoční 20.05.2021 na školskom dvore,
v prípade zlého počasia sa termín fotenia presunie.
- fotky: sólo fotka dieťaťa, spoločná fotka celej triedy
- cena fotky: 1ks= 1,80€
V prípade záujmu sa zapíšte sa do zoznamu v šatni. Objednanie fotiek je záväzné.
................................................................................................
OZNAM

Pravidlá pre Materské školy od 03.05.2021:
- zákonný zástupca - bez povinnosti predkladať výsledok testu, predloží čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti - príloha č.8 na stiahnutie : Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 03.05.2021 -https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ ;
- ďalšie Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa predkladá ak dieťa preruší dochádzku do MŠ na viac ako 3 dni po sebe (vrátane soboty a nedele).

........................................................................................................................
Materská škola-Óvoda Zádielska 4 Košice zverejňuje zmenu termínu a podmienky
na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
MČ Košice-Staré Mesto

ZÁPIS
detí do materskej školy
na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
 sa uskutoční v termíne od:
01.05. do 16.05.2021

Podávanie žiadostí:
 • elektronicky na adresu školy: mszadielska@gmail.com
 • poštou na adresu školy: MŠ-Óvoda Zádielska 4, Košice 04001
Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie :
 • Prijímajú sa deti od troch rokov veku;  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú v MŠ  vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
 • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: ktoré dosiahli päť rokov veku do 31.augusta 2021; ktoré majú trvalý pobyt v obci, alebo sú umiestnené v zariadení na základe súdu; ktoré patria podľa spádových ulíc do danej materskej školy; a súrodenci už chodiacich detí. 
 • Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je zverejnená v časti "Dokumenty na stiahnutie"
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú zrelosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do  31.08.2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie  všeobecného lekára pre deti a dorast.
Povinnosť vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí je zákonom určená v lehote do 15.06.2021.
Zriaďovateľ v termíne do 27.04.2021 určí jednotlivým MŠ spádové ulice pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
Mgr.Lucia Lukácsová
riaditeľka MŠ
..........................................................................
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie
Webinár pre rodičov detí MŠ v územnej pôsobnosti centra
téma: "Školská pripravenosť vs. pripravenosť školy"
28.04.2021 od 15:30 hod
Bližšie informácie a prihlasovanie na webovej stránke centra:
https://centrumke.sk/online-ponuka/
.....................................................................
OZNAM
 • od 19.04.2021 nemusia mať deti v interiéri MŠ rúško;
 • každých 7 dní (napr. každý pondelok pri nástupe do MŠ) predkladá zákonný zástupca  vyplnené Čestné  vyhlásenie o bezinfekčnosti a test k nahliadnutiu (nie starší ako 7 dní), alebo jednu z výnimiek;
 • do budovy MŠ môže vstúpiť len osoba s negatívnym testom (týka sa to aj všetkých osôb splnomocnených na preberanie dieťaťa z MŠ)
Mgr.L.Lukácsová
riaditeľka MŠ
...............................................................................
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie
Webinár pre rodičov detí MŠ
téma: Detský stres
21.04.2021 od 15:30 hod
Bližšie informácie a prihlasovanie na webovej stránke centra:
https://centrumke.sk/online-ponuka/

...............................................................................
ROZHODNUTIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Od 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách.

Pri vstupe  osôb do priestorov materskej školy sa zákonný zástupca preukáže:
- vyhlásením o bezinfekčnosti- príloha 11a
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/ ,
a
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri  mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto  očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
- preukázaním, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov  žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
Viac informácií v Usmernení zriaďovateľa, ktoré sa nachádza na vchodových dverách MŠ.

ČESTNÝM  VYHLÁSENÍM  O  BEZINFEKČNOSTI  A  AKTUÁLNYM  TESTOM  K NAHLIADNUTIU  (alebo jednou z výnimiek) SA  ZÁKONNÝ  ZÁSTUPCA  PREUKÁŽE  KAŽDÝCH  7  DNÍ (napr. každý pondelok pri nástupe do MŠ).

Mgr.L.Lukácsová
riaditeľka MŠ
.................................................................
MANUÁL Návrat do škôl  2021
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 08.04.2021 -
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

.................................................................................
OZNAM
Podľa  zisťovania predbežného záujmu bude
prevádzka MŠ v utorok 06.04.2021 prerušená.
Od 07.04.2021 pokračuje prevádzka MŠ podľa doposiaľ platných nariadení.
V prípade zmeny Vás budeme informovať.
Mgr.L.Lukácsová
riaditeľka MŠ
................................................................................................................
PREVÁDZKA MŠ
Od pondelka 22. marca 2021 ostáva v platnosti súčasný režim vyučovania.
MŠ teda bude prístupná len pre deti zákonných zástupcov
s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Mgr.L.Lukácsová
riaditeľka MŠ
....................................................................................................
PREDŠKOLÁCI

PhDr. Beáta Tancsáková z CPPPaP uskutoční dňa 19.03.2021 o 16:00 hod.
online stretnutie pre rodičov budúcich školákov z našej materskej školy.
Zoom Meeting:
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:
SK;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">https://us04web.zoom.us/j/71909881095?pwd=UmtCR1NkWm9QZ1N1c0VNSjhkcnU4dz09


Meeting ID: 719 0988 1095   Passcode: 6MFb28

PhDr. Beáta Tancsáková
psychologička, vedúca odelenia CPPPaP
Karpatská 8, 040 01 Košice
055/68 23 217 ,   055/62 26 615

www.centrumke.sk
...............................................................................................

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie

Aj napriek pandemickej situácií je CPPPaP v Košiciach otvorené v upravenom režime pre svojich klientov. V súčastnosti poskytujú deťom a rodičom neodkladnú starostlivosť. Ak máte dieťa, ktoré by potrebovalo diagnostiku alebo orientačné poradenstvo (napr. ohľadom školskej zrelosti pri nástupe do ZŠ), kontaktujte svoje triedne učiteľky alebo priamo CPPPaP.
Milí rodičia, nemajte obavy, všetky deti budú začínať z rovnakej štartovacej čiary.
CPPPaP
Karpatská 8
Košice
https://kpppke.eu/

.......................................................................................................................
2% z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy.
Prosíme Vás o poukázanie 2% z dane, ktoré môžu opäť pomôcť materskej škole pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Tlačivá na poukázanie 2% z dane si môžete stiahnuť z časti "Dokumenty na stiahnutie" alebo vyzdvihnúť v materskej škole.
Aj vďaka Vašej podpore dokážeme viac.
Ďakujeme

Rodičovské združenie pri Materskej škole
......................................................................................................
USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
platné od 08.03.2021

V období od 08.03.2021 do 21.03.2021 vzhľadom na výsledky rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. - 25.02.2021 a zlú epidemiologickú situáciu mimoriadne umožňujem školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto prednostne iba deťom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice-Staré Mesto rozhodol, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto budú od 08.03.2021 do 21.03.2021 fungovať v takom režime, že budú prístupné len pre deti zákonných zástupcov, ktorí musia svoju prácu vykonávať prezenčne.

Zároveň zostáva v platnosti, že k vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budú MŠ prijímať len deti , ktorých zákonný zástupca sa:
- preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
alebo sa
-preukáže dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19, resp. inou výnimkou z povinného testovania.

Na základe vydanej vyhlášky ÚVZ SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu - potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riaďte podľa:
a) manuálu "Návrat do škôl" (od 8.3.2021),
b) "Covid - školského semaforu" (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
d) celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak prísnejších opatreniach  vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Podľa prílohy 11c manuálu "Návrat do škôl od 8.3.2021" sú riaditelia MŠ povinný vyžiadať si Čestné vyhlásenia a súhlas so spracovaním údajov, ktoré sú určené pre zákonných zástupcov detí v MŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Predmetnú prílohu nájdete na: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

Ing.Igor Petrovčík
starosta

................................................................
Milí rodičia,
Mesto Košice na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva oznamuje, že prezenčná výučba pokračuje pre všetky deti do piatku 05.03.2021  (zdroj:  https://www.facebook.com/kosiceofficial/posts/3977647718969591 )

Z organizačných dôvodov (chýbajúci pedagogický personál - učiteľky z 1.tr., 2.tr., 6.tr., 7.tr., a p.riaditeľka) budú od pondelka 01.03.2021 do piatku 05.03.2021 v prevádzke tieto triedy:

3.trieda- kuriatka
4.trieda- žabky- spojené triedy - deti 2 triedy, 4.triedy a 1.triedy
5.trieda- sovičky
7.trieda- motýliky
Deti zo 6.triedy sú rozdelené podľa počtu prihlásených v ostatných triedach.

Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby ste záväzne nahlásili ak Vaše dieťa nastúpi od 1.3.2021 do MŠ, buď svojim triednym učiteľkám do FB skupín, alebo p.zástupkyni na tel.č.: 0911 996 275.
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Pri nástupe sa riaďte Usmernením zriaďovateľa platným od 01.03.2021:

USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
platné od 01.03.2021

S účinnosťou od 1.marca 2021 obnovujem školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Košice-Staré Mesto, a to pre deti všetkých rodičov, za dodržania všetkých platných protiepidemiologických opatrení ako aj nariadení a usmernení.
Dovoľujem si Vám dať do pozornosti manuál Ministerstva školstva SR "Návrat do škôl 2021", ktorý je pri návrate detí do zariadení nevyhnutné dodržiavať: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR ktorým sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach sa vyžaduje negatívny výsledok testu (antigén / PCR) u zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testov   - test zamestnancov a zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný sa riadi podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, t.j. v súčasnosti sa pre okres Košice (I-IV) vyžaduje test nie starší ako 7 dní.
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov a zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do dokladu o negatívnom teste/ výnimke nahliadnuť, o čom Vás vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu aj žiadam.
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riaďte podľa:
a) manuálu "Návrat do škôl" (od 8.2.2021),
b) "Covid - školského semaforu,
c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
d) celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ Košice.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

..........................................................................................
USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
z 19.02.2021

V období od 22.02.2021 do odvolania vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Staré Mesto fungovať aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pod.
Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice - Staré Mesto rozhodol, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto budú od 22.02.2021 fungovať v doterajšom režime, t.j. materské školy budú prístupné len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office - HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v elektrárňach, predavačov a predavačiek v otvorených obchodoch - pre tých, čo nemôžu vykonávať prácuformou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia azákladných životných podmienok občanov.
Zároveň zostáva v platnosti, že na základe platnej VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budú MŠ prijímať len deti, ktorých zákonní zástupcovia sa:
 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového test certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
alebo sa
 • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní COVID-19.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

....................................................................................................
Prevádzka od 15.02.2021

Materská škola funguje v doterajšom režime platnom od 28.01.2021 (podľa Usmernenia zriaďovateľa z 26.02.2021 a následného Oznámenia zriaďovateľa z 06.02.2021- len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu).

Z organizačných dôvodov prosíme, aby zákonný zástupcovia nahlásili deti, ktoré budú navštevovať MŠ svojim triednym učiteľkám do FB skupín, telefonicky a pod.
 • deti, ktoré navštevovali MŠ od 01.-03.02.2021 pri nástupe donesú potvrdenie od pediatra, že môžu navštevovať MŠ (pokyn z RÚVZ)
.............................................................    
KARANTÉNA
Na základe rozhodnutia RÚVZ Košice
je MŠ od 06.02.2021 - 14.02.2021
ZATVORENÁ
pre pozitívny test zamestnankyne.
Všetci zamestnanci a deti, ktoré navštevovali MŠ
od 01. - 03.02.2021 musia ísť do karantény.
Pri opätovnom nástupe donesú deti potvrdenie od pediatra.

Materská škola bude v prevádzke od 15.02.2021,
nástup bude možný len
s negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom u zákonných zástupcov.

...........................................................................................
OZNÁMENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto z 06.02.2021

"V nadväznosti na obsah rokovania Krízového štábu mesta Košice v spolupráci s RÚVZ Košice bolo prijaté stanovisko, že školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice ostávajú vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v meste aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pod. Uvedené platí predbežne na dobu 14 kalendárnych dní (od 08.02.2021).Vzhľadom na vyššie uvedené som ako zriaďovateľ materských škôl na území mestskej časti Košice – Staré Mesto rozhodol, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice Staré – Mesto budú od 8.februára 2021 fungovať v doterajšom režime platnom od 28.01.2021 – podľa Usmernenie z 26.01.2021.
Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť na znenie uznesenia Vlády SR č. 77/2021 v zmysle ktorého na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, sa vyžaduje aby sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti vedel preukázať:
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
- ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19."
Ing.Igor Petrovčík
starosta

................................................................................................
USMERNENIE
zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto
z 26.01.2021:

S účinnosťou od 28.01.2021 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie. Prerušenie školského vyučovania sa netýka len detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office -HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v eletrárňach, predavačov a predavačiek v otvorených obchodoch - pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Od 27.01.2021 bude zároveň potrebné, aby sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom vykonaným v období od 18.01.2021 preukázal aspoň jeden z rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ.
Ing.Igor Petrovčík
starosta

Zákonný zástupca predloží pri nástupe:
- vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Príloha č.8a
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/

- potvrdenie od zamestnávateľa, že spadá pod horeuvedené výnimky a musí dochádzať do zamestnania v štandardnom režime

................................................................

MANUÁL OPATRENÍ pre MŠ
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovaný k 23.10.2020 -
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

......................................................................

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
(aktualizované k 26.10.2020)

    od 02.09.2020 je každá trieda v MŠ (okrem 3.triedy) v prevádzke
od 06:30 - 16:30 hod.

 • dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý obmedzí svoj pobyt v priestoroch MŠ na nevyhnutné minimum (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa).
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
 • v interiéri aj exteriéri MŠ deti nosia rúško, v šatni musí mať dieťa uložené minimálne jedno náhradné rúško.
 • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • výmena posteľnej bielizne a pyžama  bude 1x do týždňa, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do samostatnej miestnosti a MŠ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.