Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0903 996 274
LuciaLeskovska.jpg, 7.8kB
Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Domov

VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY


Materská škola vznikla v roku 1973 a nachádza v
dobre prístupnom centre Košíc na Kuzmányho sídlisku .  Budova školy je dvojpodlažná, typizovaná, so siedmymi triedami a školským dvorom plným zelene. 

Ide o jedinú školu v košickom Starom Meste, kde sa okrem slovenského jazyka používa ako výchovný aj jazyk maďarský.------------------------------------------------

Z Á P I S

na školský rok 2015/2016


Termín prijímania žiadostí : 

18.02.2015 od 08:00 - 12:00 hod

19.02.2015 od 12:00 - 17:00 hod.Podmienky prijatia:

- prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je v zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č306/2008 Z.z. o materskej škole

- k písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky